بازی-سرویس-غذاخوری

بازی سرویس غذاخوری

در این بازی شما باید زمان سوپ دانش آموزان استفاده کنید.

گروه شاهد بود.

  • : با کلیک کردن بر روی شخصیت ها را به آنها عمل می کنند.

72% عاشق این بازی
همه بازی ها