بازی-رستوران-کلاسیک

بازی رستوران کلاسیک

هدف این است که برای رسیدن به بیشترین سود ممکن است.
چقدر به شما کسب درآمد.

گروه شاهد بود.

  • : بازی با ماوس است.

75% عاشق این بازی
همه بازی ها