همبرگر-ترکیه

همبرگر ترکیه

مدیریت همبرگر ایستاده، و با بیشترین سرعت ممکن در خدمت مشتریان خود! مواظب باشید که به اشتباه در دستور نیست!

75% عاشق این بازی
همه بازی ها