అడవి-లో-భారత-రెస్టారెంట్

అడవి లో భారత రెస్టారెంట్

అడవి జంతువుల కోసం కోడి tandoori సిద్ధం మరియు డబ్బు సంపాదిస్తారు.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : ఆడటానికి మౌస్ ఉపయోగించండి.

81% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
అన్ని ఆట