มีความสนุกสนานและการปรุงอาหารที่ให้บริการอาหารในส่วนที่อุทิศตนให้กับร้านอาหารจีน